Status prawny

Wpisany przez Marcin Fułek
.

 

Podmiot leczniczy SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA w Sopocie jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, działającym w szczególności na podstawie:

 

1) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 61 i 245);

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.2);

3) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 879, 960 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60);

4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.3);

5) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;

6) postanowień Statutu i innych przepisów dotyczących samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, w tym finansowych i podatkowych.


Statut jednostki

Regulamin organizacyjny

Aneks nr 2 do Regulaminu organizacyjnego 

Aneks nr 3 do Regulaminu organizacyjnego 


Sanatorium wpisane jest także do:

  1. Rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Pomorskiego  - księga rejestrowa nr 000000018642
  2. Rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych prowadzonego przez Wojewodę Pomorskiego nr. OR/22/05/07
  3. Rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne nrOD/22/19/07
  4. Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000004213