Czcionka: A+A-
Deklaracja dostępności strony internetowej
Zjedź niżej
Deklaracja dostępności strony internetowej

Deklaracja dostępności Strona internetowa Samodzielnego Publicznego ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA w Sopocie

Samodzielny Publiczny ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA w Sopocie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Samodzielnego Publicznego ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA w Sopocie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Postrzegalność (m.in. brak dostępności części mediów zmiennych w czasie, częściowy brak alternatywy w postaci tekstu, brak części ułatwień w percepcji treści - kontrast (minimalny), kontrast dla treści niebędących tekstem (nie wszystkie pliki graficzne posiadają kontrast)).
 • Funkcjonalność (m.in. nie na wszystkich stronach występuje pełna dostępność z klawiatury, pełnej dostępności sposobów wprowadzania danych).

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marcin Kuskowski.
 • E-mail: informatyka@sanatorium-helios.com.pl
 • Telefon: 058 5511228

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Samodzielnego Publicznego ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA w Sopocie
 • Adres: 81-731 Sopot ul. Bitwy pod Płowcami 63/65
 • E-mail: dyrektor@sanatorium-helios.com.pl
 • Telefon: 058 5511228

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Podjazdy dla osób niepełosprawnych, plaformy dźwigowe, łazienki dostosowane do osób niepełnosprawnych