Czcionka: A+A-

RODO

Zjedź niżej
RODO

Klauzula informacyjna dla pacjentów

 

Na podstawie Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 )  oraz art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy:

Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Sanatorium Uzdrowiskowe MSW i A w Sopocie
81-731 ul. Bitwy pod Płowcami 63/65.

 

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych i ich przetwarzaniem można skontaktować się z administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego

Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

Grzegorzem Zaborowskim
Nr telefonu: 607 816 320
mail: rodo@sanatorium-helios.com.pl

 

 1. Pani / Pana dane przetwarzane są w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, zarządzania udzielaniem tych usług oraz leczenia.
 2. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych z środków publicznych.
 3. Posiada Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, poprawiania i przenoszenia usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie o ile przetwarzanie danych nie wynika z przepisów prawa, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
  (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 4. Obowiązek podania danych wynika z przepisów prawa: Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011r. o systemie informacji w ochronie zdrowia. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe przyjęcie i leczenie.
 5. Administrator nie przewiduje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
 6. Pani / Pana dane mogą być udostępniane innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa i umów powierzenia.
 7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 8. Decyzje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres regulowany przez ustawę o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 

Klauzula informacyjna dla osób gości hotelowych

 

Na podstawie Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ), oraz art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy:

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych  jest:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Sanatorium Uzdrowiskowe MSW i A w Sopocie
81-731 Sopot ul. Bitwy pod Płowcami 63/65.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych i ich przetwarzaniem można skontaktować się z administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego

Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

Grzegorzem Zaborowskim
Nr telefonu: 607 816 320
mail: rodo@sanatorium-helios.com.pl

 

 1. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: realizacja zadań związanych z świadczeniem usług hotelowych.
 2. Przetwarzanie  Pani/Pana  danych jest niezbędne do wykonania umowy, której jest  Pani/Pan stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy - art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który na nas ciąży) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów – w tym przypadku ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń).
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są: podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa  oraz podmioty z którymi Administrator Danych  zawarł umowy powierzenia.
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia,  ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.
 5. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego(tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 6. Decyzje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 7. Administrator nie profiluje danych osobowych.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Administrator nie przewiduje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
 10. Pani/Pana  dane osobowe będą  przetwarzane nie dłużej niż to będzie niezbędne do należytej realizacji celów, o których mowa w pkt. 2, przez cały czas przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy lub ostatecznego zakończenia postępowań związanych z roszczeniami i uprawnieniami wynikających z umowy (art. 118 Kodeksu Cywilnego dotyczący przedawnienia roszczeń – okres 10 lat od daty zakończenia pobytu).

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w systemie monitoringu wizyjnego

 

Na podstawie Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 )  oraz art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy:

 

Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Sanatorium Uzdrowiskowe MSW i A w Sopocie
81-731 ul. Bitwy pod Płowcami 63/65.

 

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych i ich przetwarzaniem można skontaktować się z administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego

Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

Grzegorzem Zaborowskim
Nr telefonu: 607 816 320
mail: rodo@sanatorium-helios.com.pl

 

 1. Pani / Pana dane przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia.
 2. Podstawą prawną stosowania monitoringu i przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora danych lub stron trzecich, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f,Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 (RODO).
 3. Monitoringiem wizyjnym objęty jest teren wokół budynku Sanatorium ( parking, wejścia do budynku, teren przynależny).
 4. Posiada Pani / Pan prawo żądania dostępu do danych, prawo do usunięcia danych, anonimizacji wizerunku, ograniczenia przetwarzania oraz/lub sprzeciwu wobec przetwarzania w zakresie określonym w RODO o ile przetwarzanie danych nie wynika z przepisów prawa, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 5. Administrator nie przewiduje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
 6. Pani / Pana dane mogą być udostępniane innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa i umów powierzenia.
 7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 8. Decyzje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 10. Pani/Pana dane osobowe będą zarejestrowane wformie elektronicznej wpostaci obrazu zmonitoringu wizyjnego oraz przechowywane przez okres nie dłuższy niż 7 dni, a w przypadku, gdy nagranie jest lub możebyć dowodem wpostępowaniu prowadzonym na podstawie obowiązujących przepisów prawa -do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.